Megasistis Mikrokolon İntestinal Hipoperistaltizm Sendromu

(MMIHS)

 

  Nadir görülür. Ultrasonda ince barsaklarda genişleme (fonksiyon bozukluğuna bağlı), mikrokolon(küçük

  kalın barsak), rotasyon bozukluğu, barsak hareketlerinde azalma veya yokluk, mesanenin aşırı geniş

  olması (tıkanıklık nedenli olmayan) ile bu sendrom düşünülür. Kızlarda erkek fetüse göre 4-5 kat daha

  fazladır.

  Yeni doğanda barsak hareketlerinin az yada hiç olmaması, beslenmeyi etkiler.

Böbrek ve alt üriner sistem çoğunda normaldir, ancak üretrada reflü sıktır.

Doğum sonrasında total parenteral beslenme, ve böbrek fonksiyonlarının korunması için mesanenin transabdominal drenajı gerekir. Gidişatı kötüdür. Barsak fonksiyonları için sonunda cerrahiye başvurulur. Mesane fonksiyon bozukluğu, üriner sistem enfeksiyonları, sepsis, multiorgan yetmezliği ve ölümle sonuçlanır.

Gebeliğin erken döneminde tanı konulursa olumsuz fetal prognoz nedeniyle gebeliğin sonlandırılması önerilir. Ancak tanı genellikle geç konulur.